Skip to main content

Privacy policy

Algemeen

RWM NV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RWM NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RWM NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gegevens betreffende de inzameling van huishoudelijk afval

Bij de inzameling van restafval en GFT-afval en de aan een pas gekoppelde inworp van ondergrondse installaties, registreren wij de informatie zodanig dat door derden een aanslag opgelegd kan worden. Daarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten van deze Privacy Policy.

Gegevens van klachten, meldingen en schadeafhandelingen

Wij kunnen met u contact hebben als u een klacht, een melding of een door RWM NV veroorzaakte schade heeft. In dat geval verwerken wij de relevante gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, kentekennummer. Daarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten van deze Privacy Policy.

Cameraopnamen

Betreden van onze bedrijfslocatie en van onze milieuparken is, zoals bij de ingang vermeld, op eigen risico. Ook is aangegeven dat uit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig is. Indien u onze bedrijfslocatie of één van onze milieuparken bezoekt gaat u (impliciet) akkoord met het feit dat u op camerabeelden zichtbaar kunt zijn. De gemaakte cameraopnamen worden alleen vrijgegeven op last van justitie als bewijslast bij een aangifte. Daarnaast kunnen deze gebruikt worden als bewijslast bij aangifte door RWM NV bij onwenselijk gedragingen. Daarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten van deze Privacy Policy.

Website

RWM NV heeft een website om u te informeren. Op diverse pagina's van de websites kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke gegevens te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op volledig vrijwillige basis. Deze gegevens worden door ons verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Deze gegevens worden niet door ons gebruikt voor commerciële doelen. Wel kunnen wij deze gegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening. Op generlei wijze zullen deze persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij wij daarvoor wettelijk verplicht zijn. Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens niet voor dergelijk doeleinden gebruikt wordt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document

Wij verzamelen via onze website eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het website gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal maal dat de website bezocht wordt en welke pagina's er binnen de website bekeken worden, wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de websitepagina's. Voor zover de gegevens door ons worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Door het gebruik maken van de website gaat u tevens akkoord met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven omschreven, waarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten van deze Privacy Policy. Deze verklaring heeft geen betrekking op websites waarvan onze website een link bevat.

Cookies

Pagina's op deze website kunnen gebruik maken van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen, wijzigen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacy Policy of u wenst gebruik te maken van uw rechten die u op grond van de wet heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Vul daarvoor het betreffende contactformulier in.